C语言常见算法

整理 C 语言常见算法

循环实现: 不定数组的排序

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
#include <stdio.h>
int main() {
int n = 0, i, j, t, l[100];
//输入小于100的任意个数的数字,回车为终止符
do {
scanf("%d", &l[n++]);
} while (getchar() != '\n');
for (i = 0; i < n - 1; i++)
for (j = i + 1; j < n; j++)
if (l[j] >= l[i]) {
t = l[i];
l[i] = l[j];
l[j] = t;
}
for (i = 0; i < n; i++)
printf("%d ", l[i]);
return 0;
}

递归实现:倒序输出字符串

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
#include <stdio.h>
void rev();
int main(){
rev();
}
void rev(){
char c;
scanf("%c", &c);
if (c != '\n'){
rev();
printf("%c", c);
}
}

递归实现: 输出斐波那契数列前 20 项

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
#include<stdio.h>
int f(int n);
int main() {
int i=1;
//循环输出第i项
for(; i<=20; i++){
printf("第%d位: %d\n",i,f(i));
}
}
//定义一个函数, 输出斐波那契数列第n项
int f(int n) {
//用三元运算符判断并递归调用f()函数
return (n==1|n==2)?1:(f(n-1)+f(n-2));
}

for 循环:打印三角形

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
int n; //定义图形高度n
cin >> n; //输入n
for (int i = 1; i <= n; i++){
//外层循环控制高度
for (int k = i; k < n; k++){
cout << " ";
}
//内层第一个循环打印空格,至于循环起始值和边界值仔细看应该不难明白
for (int j = 1; j <= i; j++){
cout << "*";
}
//内层第二个循环打印图形组成字符"*",这个j的边界之根据字符个数和行号的关系找得规律
cout << endl; //打完一行时输出换行
}
return 0;
}

递归实现: 阶乘、组合数

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
#include <stdio.h>
//封装一个递归调用函数fac↓
long long fac(int n){
return (n==0||n==1)?1:n*fac(n-1);
}
//封装一个求组合数的函数yoo↓
long long yoo(int n, int m){
return fac(n) / fac(m) * fac(n - m);
}
//主函数开始↓
int main(void){
int z, answer;
scanf("%d", &z);
answer = fac(z);
printf("answer = %lld", answer);
}

指针实现:倒序输出字符串(原创)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
#include <stdio.h>
void rev(char *p);
int main() {
char x[30];
scanf("%s",x);
//x传递的是x字符串的首地址↓
rev(x);
}
void rev(char *p) {
//找到字符串的'\0'结束标志的位置↓
while(*p!='\0') p++;;
//从最后位置(--p)开始往前输出 ↓
do printf("%c",*(--p));
while(*p!='\0');
}

已知三边长求三角形的面积

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int main(){
float a, b, c, s, s2;
printf("Please enter the length of the three sides : ");
cin >> a >> b >> c;
s2 = 1.0 / 2 * (a + b + c);
//sqrt是开方函数,在math库中
s = sqrt(s2 * (s2 - a) * (s2 - b) * (s2 - c));
//endl(最后为小写字母 l)表示焦点定位到最后一行末尾↓
cout << "Area = " << s << endl;
}

递归实现:倒序输出整数

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
#include <stdio.h>
long long rev(long long n);
int main() {
int x;
scanf("%d",&x);
printf("%d",rev(x));
}
long long rev(long long n) {
if(n<9) return n;
printf("%d",n%10);
if(n/10!=0) rev(n/10);
}

指针实现: 输出数组中最大数

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
#include <stdio.h>
void max(int *p, int n);
int main() {
int x[20],y,n=0;
do { //输入n个数,可负,0结束输入
scanf("%d",&y);
if(y!=0) x[n++]=y;
else break;
} while(1);
max(x,n);
}
void max(int *p, int n) {
//定义一个新指针q记录最大值的地址
int *q=p;
//n个数需要判断n-1次
for(; n>1; n--)
if(*q>=*p) p++;
printf("%d",*p);
}

二进制与十进制的转化

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int binary_decimal(int n);
int decimal_binary(int n);
int main(){
int n;
char c;
printf("Instructions:\n");
printf("1. convert binary to decimal.\n");
printf("2. convert decimal to binary.\n");
scanf("%c", &c);
if (c == '1'){
printf("Enter a binary number: ");
scanf("%d", &n);
printf("%d in binary = %d in decimal", n, binary_decimal(n));
}
if (c == '2'){
printf("Enter a decimal number: ");
scanf("%d", &n);
printf("%d in decimal = %d in binary", n, decimal_binary(n));
}
return 0;
}
/* Function to convert decimal to binary.*/
int decimal_binary(int n){
int rem, i = 1, binary = 0;
while (n != 0){
rem = n % 2;
n /= 2;
binary += rem * i;
i *= 10;
}
return binary;
}
/* Function to convert binary to decimal.*/
int binary_decimal(int n) {
int decimal = 0, i = 0, rem;
while (n != 0){
rem = n % 10;
n /= 10;
decimal += rem * pow(2, i);
++i;
}
return decimal;
}